Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Návod k obsluze minibagr kubota

 

Nastupování 

• 
Nastupte na rypadlo, použijte přitom pásu jako stupačky. 
• 
Posaďte se na sedadlo strojníka. 
Nastavení sedadla strojníka 


Sedadlo strojníka je třeba nastavit tak, aby bylo možno pohodlně a bez únavy pracovat. Všechny 
ovládací prvky musí být možno bezpečně ovládat. 

Podélné nastavení sedáku (vzdálenost sedadla) 

Páku pro podélné nastavení (1) zatáhněte nahoru a posunutím 
sedáku dopředu nebo dozadu nastavte vhodnou polohu, páku 
uvolněte. 


Ujistěte se, že sedák zapadl do zajištěné polohy. 


49 

Provoz 


Spuštění a vypnutí motoru 


Ujistěte se, že se v prostoru rypadla nezdržují žádné osoby. Je-li nevyhnutelné, aby se v blízkosti 
rypadla zdržovaly osoby, je třeba je varovat krátkým zatroubením. 

Ujistěte se, že jsou všechny ovládací prvky v neutrální poloze a že jsou ovládací páky zablokovány. 


Nastartování a vypnutí rypadla je dovoleno pouze tehdy, když obsluha sedí na sedadle strojníka. 

Spouštění motoru 


Při prvním nastartování rypadla v daném pracovním dni proveďte činnosti před každodenním 
uvedením do provozu (strana 44). 

Před nastartováním motoru musí být pracoviště nastaveno pro příslušného strojníka (strana 49). 

Pokud motor při startování ihned nenaskočí, startování přerušte. Po krátké pauze to zkuste znovu. 
Pokud motor po několika pokusech nastartování nenaskočí, je třeba informovat odborný personál. 
Pokud jsou vybité baterie, je třeba rypadlo nastartovat pomocí cizího zdroje (strana 67). 

Nepoužívejte spreje na startování motoru nebo podobně působící substance. 

• Páku otáček motoru (1) zatáhněte zcela dozadu. 
50 

Provoz 


• 
Klíček zapalování (4) zasuňte do spínače spouštěče a otočte 
jím do polohy RUN. 
Pokud svítí vvýstražná kontrolka zásoby paliva (1), je v nádrži již 
jen 2,0 l paliva, do rypadla natankujte palivo (strana 68). 

Rozsvítí se kontrolka tlaku oleje v motoru (2) a po nastartování 
motoru zhasne. 

Rozsvítí se kontrolka nabíjení (3) a po nastartování motoru 
zhasne. 


• 
Spínač spouštěče nastavte na cca 5 sekund do polohy PREHEAT. 
• 
Klíčkem v zapalování otočte do polohy START a uvolněte jej, jakmile motor naskočí. Klíček se automaticky 
vrátí do polohy RUN. 
• 
Motor nechte cca 5 minut zahřát na volnoběžné otáčky. 
Motor provozujte s nízkým počtem otáček, dokud není dosaženo provozní teploty. 

Nastavte potřebné otáčky motoru pro práci: 

• Páku otáček motoru tlačte dopředu, dokud není dosaženo požadovaného počtu otáček. 
Během provozu kontrolujte zobrazení a kontrolky (strana 51). 
Vypnutí motoru 


Pokud se má motor vypnout, aby se vypnulo rypadlo, je třeba postupovat podle odstavení z provozu 
(strana 65). 

• 
Páku otáček motoru zatáhněte zcela dozadu. 
• 
Spínač spouštěče otočte do polohy STOP a vytáhněte klíček zapalování. 
Kontrola zobrazení po spuštění a během provozu 

Po nastartování a během provozu musí strojník sledovat kontrolky a zobrazení. 


Pokud během provozu svítí kontrolka tlaku oleje v motoru, ihned vypněte motor a informujte odborný 
personál. 

Pokud během provozu svítí kontrolka nabíjení, ihned vypněte motor a informujte odborný personál. 


Pokud svítí během provozu výstražná kontrolka zásoby paliva, jsou v nádrži již jen 2 l paliva, do 
rypadla natankujte palivo (strana 68). 

51 

Provoz 


Motor ihned vypněte, pokud kromě toho 

• 
náhle silně poklesnou nebo se zvýší otáčky motoru, 
• 
jsou slyšet nezvyklé hluky, 
• 
technická zařízení rypadla nereagují na ovládací páky podle očekávání nebo 
• 
jsou výfukové plyny zbarvené černě nebo bíle. Při studeném motoru je krátkodobé bílé začouzení normální. 
Jízda s rypadlem 

• 
Respektujte všeobecné bezpečnostní předpisy (strana 12) a bezpečnostní předpisy pro provoz (strana 42). 
• 
Proveďte činnosti před každodenním uvedením do provozu (strana 44). 
• 
Nastartujte motor (strana 50). 
• 
Hlídejte zobrazení a kontrolky (strana 51). 
Ujistěte se, že výložník a radlice jsou v poloze ve 
směru jízdy, jak je vyobrazeno na obrázku. 


Při jízdě s rypadlem je třeba bezpodmínečně dodržovat 
následující bezpečnostní pokyny. 

• 
Zablokujte nástavbu (strana 20). 
Při práci ve svahu je třeba dávat pozor na naklonění rypadla (viz 
obrázek). 
Max. boční naklonění › 27 %, popř. 15° 
Max. podélné naklonění › 36 % popř. 20° 


• 
Lžíce rypadla musí být při jízdě co nejníže. 
• 
Zkontrolujte nosnost podkladu, díry nebo jiné překážky. 
52 

Provoz 


• 
Ke svahům nebo hranám výkopů najíždějte opatrně, mohli 
byste se zřítit. 
• 
Při sjíždění ze svahu jezděte pomalu, aby se nekontrolovaně 
nezvýšila rychlost jízdy rypadla. 
• 
Při jízdě by měla být lžíce cca 200 až 400 mm (A) nad zemí 
(viz obrázek). 
• 
Radlici zvedněte do nejvyšší polohy, přitom přitáhněte páku 
radlice (1) dozadu. 
• 
Otáčky motoru nastavte na potřebnou hodnotu. 
53 

Provoz 


Nastavení rozchodu K008-3 

U rypadel s přestavěním rozchodu nastavte před jízdou požadovaný 
rozchod. Přitom: 

• 
Volicí páku radlice/rozchod (1) posuňte zcela doprava 
(obr./ ). 
Při změně rozchodu se zásadně mění rozchod až 
ke koncovým dorazům. Tím se zabrání samovolným 
pohybům během práce. 

• 
S pákou radlice (1) nastavte požadovaný rozchod. 
• 
Pro zmenšení rozchodu v rozsahu od 860 do 700 mm zatlačte 
páku radlice dopředu (obr./ ). 
• 
Pro zvětšení rozchodu v rozsahu od 700 do 860 mm zatáhněte 
páku radlice dozadu (obr./ ). 
• 
Po nastavení rozchodu volicí páku radlice/rozchod posuňte 
ihned zcela doleva (předchozí obrázek / ). 
Rypadlo se nesmí používat s úzkým rozchodem 
(700 mm), protože se tím zvyšuje nebezpečí převrácení. 
V zásadě je třeba pracovat se standardním 
rozchodem (860 mm), kromě projíždění úzkého 
místa na rovném podkladu. 

Změna šířky radlice ze standardní na úzkou: 

• 
Vytáhněte zajišťovací čep (1) a sejměte prodloužení radlice 
(2). 
• 
Prodloužení radlice namontujte tak, jak je vyobrazeno na 
obrázku, a nasaďte zajišťovací čep. 
• Postup je identický pro obě strany (vlevo nebo vpravo), 
stejně jako při změně 
z úzké na standardní šířku. 
54 

Provoz 


Nastavení rozchodu U10-3 

U rypadel s přestavěním rozchodu nastavte před jízdou požadovaný 
rozchod. Přitom: 

• 
Volicí páku radlice/rozchod (1) posuňte zcela doprava 
(obr./ ). 
Při změně rozchodu se zásadně mění rozchod až 
ke koncovým dorazům. Tím se zabrání samovolným 
pohybům během práce. 

• 
S pákou radlice (1) nastavte požadovaný rozchod. 
• 
Pro zmenšení rozchodu v rozsahu od 990 do 750 mm zatlačte 
páku radlice dopředu (obr./ ). 
• 
Pro zvětšení rozchodu v rozsahu od 750 do 990 mm zatáhněte 
páku radlice dozadu (obr./ ). 
• 
Po nastavení rozchodu volicí páku radlice/rozchod posuňte 
ihned zcela doleva (předchozí obrázek / ). 
Rypadlo se nesmí používat s úzkým rozchodem 
(750 mm), protože se tím zvyšuje nebezpečí převrácení. 
V zásadě je třeba pracovat se standardním 
rozchodem (990 mm), kromě projíždění úzkého 
místa na rovném podkladu. 

Změna šířky radlice ze standardní na úzkou: 

• 
Vytáhněte zajišťovací čep (1) a sejměte prodloužení radlice 
(2). 
• 
Prodloužení radlice namontujte tak, jak je vyobrazeno na 
obrázku, a nasaďte zajišťovací čep. 
• Postup je identický pro obě strany (vlevo nebo vpravo), 
stejně jako při změně 
z úzké na standardní šířku. 
55 

Provoz 


Jízda 

• 
Obě pojezdové páky rovnoměrně zatlačte dopředu, rypadlo jede rovně dopředu. Pokud se páky pojezdu 
uvolní, rypadlo okamžitě zastaví. 
Pokud se obě 
ovládací páky přitáhnou rovnoměrně dozadu, jede rypadlo rovně dozadu. 
(A) Dopředu 
(B) Dozadu 
Pokud se radlice nenachází vpředu, jak je vyobrazeno 
na obrázku, ale na zadní straně, je funkce 
ovládacích pák pojezdu přesně 
obrácená. Páka pojezdu 
dopředu › rypadlo jede dozadu. 


Zatáčení 


Zatáčení je popsáno pro směr jízdy vpřed s radlicí vpředu. Pokud je radlice vzadu, jsou pohyby 
při zatáčení opačné. 

Při zatáčení dbejte na to, aby se v oblasti otáčení rypadla nenacházely žádné osoby. 

Během jízdy 

• 
Levou pojezdovou páku zatáhněte do neutrální polohy, pravou 
nechte stlačenou dopředu. 
(A) 
Rypadlo zatáčí doleva. 
56 

Provoz 


Z klidu 

• 
Pravou pojezdovou páku nechte v neutrální poloze, levou 
páku zatlačte dopředu. Poloměr otáčení je v tomto případě 
určován pravým pásem. 
(A) 
Rypadlo zatáčí doprava. 
Otáčení na místě 


• 
Obě 
pojezdové páky vychylte v opačném směru. Pásy se 
točí v opačném směru. Osou otáčení je střed vozidla. 
(A) Otáčení na místě doprava. 
Jízda ve stoupání a svazích 


Ve stoupáních a svazích je nutno jezdit se zvláštní 
opatrností. 

• 
Při přejíždění stoupání zvedněte lžíci cca 200 až 400 mm 
(A)nad zem (viz obrázek). 
57 

Provoz 


• Při sjíždění ze svahů, pokud to podklad dovolí, nechte lžíci 
klouzat po zemi. 
Pokyny pro provoz s gumovými pásy 

• 
Jízda nebo otáčení na předmětech s ostrými hranami nebo 
přes výstupky způsobuje přílišné zatížení gumových pásů a 
vede k tomu, že pásy popraskají nebo se dosedací plocha 
pásů a ocelová vložka naříznou. 
• 
Dbejte na to, aby v gumových pásech nezůstávala cizí tělesa. 
Cizí tělesa způsobují přílišné namáhání pásu a pás může 
popraskat. 
• 
Do blízkosti gumových pásů se nepřibližujte s olejovými produkty. 
• 
Pokud by se na gumové pásy vylilo palivo nebo hydraulický olej, musí se očistit. 
Projíždění úzkých zatáček 

• 
Na silnicích s povrchem s velkým třením, např. na betonových silnicích, neprojíždějte úzké zatáčky. 
Ochrana pásů proti soli 

• 
Se strojem nepracujte na mořské pláži. (Sůl způsobuje korozi ocelové vložky.) 
Práce s rypadlem (ovládání ovládacích prvků) 


Při práci s rypadlem je třeba bezpodmínečně dodržovat následující bezpečnostní pokyny. 

• 
Je zakázáno pomocí bočního natáčení výložníku lámat lžící beton nebo skály. 
• 
Při kopání výkopů nenechávejte lžíci padat volným pádem. 
• 
Válce nevysunujte až nadoraz. Nechte vždy určitý bezpečný volný prostor, zejména při provozu s hydraulickým 
sbíjecím kladivem (příslušenství). 
58 

Provoz 


• 
Lžíci nepoužívejte jako kladivo pro zarážení kůlů do země zatloukáním. 
• 
Nejezděte nebo nekopejte se zuby lžíce zaraženými do země. 
• 
Pro stahování ornice nezabírejte lžící hluboko. Místo toho lžící při velké vzdálenosti od rypadla naplocho 
škrábejte po zemi. Při tomto způsobu je lžíce méně zatěžována. 
• 
Ve vodě se smí rypadlo používat pouze ke spodní hraně nástavby. 
• 
Po použití stroje ve vodě vždy promažte čepy na lžíci a násadě tukem, dokud nevystupuje starý mazací 
tuk. 
• 
Při kopání vzadu dbejte na to, aby se válec výložníku nedostal do kontaktu s radlicí. 
• 
Je zakázáno používat rypadlo k jeřábovým pracím. 
• 
Přichycenou vykopanou zeminu je při každém vysypávání možno uvolnit tak, že se lžíce vytočí až na konec 
zdvihu válce. Pokud pak stále zůstává zemina ve lžíci, úplně vytočte násadu a lžíci přitáhněte a vytočte. 
• 
Při práci s rypadlem vždy spusťte radlici až na zem. 
Ovládání radlice 


Při srovnávání se obě pojezdové páky ovládají levou 
rukou a páka radlice pravou rukou. 

• Pro zvednutí radlice zatáhněte páku (1) dozadu (obrázek/ ). 
• 
Pro spuštění radlice zatlačte páku (1) dopředu (obrázek/ ). 
Radlice se pohybuje, jak je vyobrazeno na obrázku. 


59 

Provoz 


Přehled funkcí ovládacích pák 

Obrázek ve spojení s následující tabulkou ukazuje funkce pro 
levou a pravou ovládací páku. 

Pohyb 
Spuštění výložníku 
Zvednutí výložníku 
Přitažení lžíce 
Vytočení lžíce 
Vytočení násady 
Přitažení násady 
Otáčení nástavby doleva 
Otáčení nástavby doprava 


Ovládání výložníku 

• 
Pro zvednutí výložníku zatáhněte pravou ovládací páku dozadu 
(obrázek/ ). 
• 
Pro spuštění výložníku zatlačte pravou ovládací páku do-
předu (obrázek/ ). 
Při spouštění výložníku dávejte pozor na to, aby výložník, 
popř. zuby lžíce nenarazily na radlici. 

Výložník se pohybuje, jak je vyobrazeno na obrázku. 


60 

Provoz 


Ovládání násady 

• 
Pro vytočení násady zatlačte levou ovládací páku (1) do-
předu (obrázek/ ). 
• 
Pro zatažení násady zatáhněte levou ovládací páku dozadu 
(obrázek/ ). 
Násada se pohybuje, jak je vyobrazeno na obrázku. 


Ovládání lžíce 

• 
Pro zatažení (hrabání) lžíce zatlačte pravou ovládací páku 
(1) doleva (obrázek/ ). 
• 
Pro vytočení (vyprázdnění) lžíce zatlačte pravou ovládací 
páku doprava (obrázek/ ). 
Při zatažení lžíce dbejte na to, aby zuby nenarazily 
na radlici. 


61 

Provoz 


Lžíce se pohybuje, jak je vyobrazeno na obrázku. 


Otáčení nástavby 


Při otáčení se nesmějí v oblasti otáčení zdržovat 
žádné osoby. 

Opatrně otáčejte tak, aby přední nástavba nenarazila 
do okolních předmětů. 

• 
Pro otáčení proti směru hodinových ručiček zatlačte levou 
ovládací páku (1) doleva (obrázek/ ). 
• 
Pro otáčení ve směru hodinových ručiček zatlačte levou 
ovládací páku doprava (obrázek/ ). 
Otáčení probíhá, jak je vyobrazeno na obrázku. 


62 

Provoz 


Natáčení výložníku 


Při natáčení výložníku se nesmějí v oblasti natáčení zdržovat žádné osoby. Nohu nevystrkujte 
přes přední část pedálu natáčení výložníku › nebezpečí skřípnutí. 

Opatrně natáčejte tak, aby přední nástavba nenarazila do okolních předmětů. 

• 
Odklopte pedál natáčení výložníku (následující obrázek/1). 
Pedál natáčení výložníku (následující obrázek/1) lze sklopením zadní části dopředu zajistit 
proti nechtěnému ovládání. Pokud se pedál natáčení výložníku nebude používat, je třeba zadní 
část pedálu sklopit dopředu. 

• 
Pro natáčení ve směru hodinových ručiček sešlápněte pedál 
natáčení výložníku (1) na zadní části (obrázek/ ). 
• 
Pro natáčení proti směru hodinových ručiček sešlápněte 
pedál natáčení výložníku na přední části (obrázek/ ). 
Natáčení probíhá, jak je vyobrazeno na obrázku. 


63 

Provoz 


Ovládání přídavného okruhu 

Přídavný okruh slouží k práci s přídavnými zařízeními. 


Smějí se používat pouze přídavná zařízení schválená firmou KUBOTA. Přídavná zařízení je nutno 
namontovat a používat podle vlastního návodu k obsluze. 

Údaje o výkonu přídavného okruhu naleznete v odstavci Technická data (strana 29). 

Pokud není namontováno přídavné zařízení, tak nepoužívejte pedál přídavného okruhu nebo jej 
zajistěte. 

• 
Přídavné zařízení připojte podle vlastního návodu k obsluze 
na zásobovací přípojku P (1) a přípojku vratného toku T (2). 
Pokud se přídavný okruh delší dobu nepoužívá, 
mohou se na zásobovací přípojce P (1) usazovat 
nečistoty v trubkách. Před montáží přídavného zařízení 
vypusťte na zásobovací přípojce P cca 0,1 l 
hydraulické kapaliny. 


Vypuštěný hydraulický olej je nutno zachytit a zlikvidovat 
podle platných předpisů o ochraně životního 
prostředí. 


Pedál přídavného okruhu (následující obrázek/1) lze sklopením dopředu zajistit proti nechtěnému 
ovládání. Pokud se pedál přídavného okruhu nebude delší dobu používat, je třeba jej sklopit do-
předu. 

• 
Pedál přídavného okruhu (1) sklopte dozadu. 
• 
Pro ovládání přídavného zařízení sešlápněte pedál přídavného 
okruhu (obrázek/ ). 
64 

Provoz 

Zajištění pedálu přídavného okruhu 

• 
Pedál přídavného okruhu (1) je možné zajistit zajišťovacím 
šroubem (2) pro provoz ručních lámaček, vrtaček apod. 
• 
Zajišťovací šroub patří do základního vybavení a je umístěn 
v přihrádce na nářadí (strana 37). 
Pokud není v rohožce díra pro prostrčení zajišťovacího 
šroubu, tak ji vytvořte. 

Odstavení 


Rypadlo je nutno odstavit tak, aby bylo vyloučeno 
jeho rozjetí a bylo zajištěno před použitím nepovolanými 
osobami. 

• 
Rypadlem najeďte na rovný podklad. Místo pro odstavení 
by mělo být zastřešené. 
• 
Všechny hydraulické válce musí být do poloviny vysunuté 
(viz. obrázek), výložník musí být v jedné linii s rypadlem, 
radlice spuštěna na zem a rozchod nastaven na maximální 
hodnotu. 
• 
Zablokujte nástavbu a ovládací páky (strana 19, 20). 
• Otáčky motoru snižte na volnoběžné a motor nechte cca 5 
minut běžet, dokud nevychladne. 
• 
Spínač spouštěče (1) otočte do polohy STOP, vytáhněte 
klíček zapalování. Klíček zapalování si ponechá strojník. 
• 
Zkontrolujte, zda rypadlo nevykazuje vnější poškození a ne-
těsnosti. Závady je třeba před příštím uvedením do provozu 
odstranit. 
• 
Při velmi silném znečištění v oblasti pásů a kloubů přední 
nástavby rypadlo vyčistěte (strana 80). 
• 
Příp. rypadlo natankujte (strana 68). 
65 

Provoz 


Ovládání pracovního světlometu 

• 
Spínač spouštěče je v poloze RUN. 
• 
Spínač pracovního světlometu (2) posuňte doprava, pracovní 
světlomet (1) se rozsvítí. 
• 
Pro vypnutí posuňte spínač doleva. 
Zimní provoz 

Pod pojmem zimní provoz se rozumí provoz rypadla při venkovní teplotě pod -5 °C. 

Činnosti před začátkem zimy 

• 
V případě potřeby vyměňte motorový a hydraulický olej za oleje se specifickou viskozitou pro zimní provoz. 
• 
Používejte pouze běžně prodávanou naftu se zimními přísadami. Přimíchávání benzinu je zakázáno. 
• 
Zkontrolujte stav nabití baterie (strana 88). Při extrémních teplotách je příp. třeba po odstavení baterii demontovat 
a uskladnit ve vytápěném prostoru. 
• 
Zkontrolujte obsah nemrznoucího prostředku v chladicí soustavě (strana 80), nemrznoucí prostředek je 
třeba doplnit tak, aby se hodnota pohybovala mezi -25 °C a -40 °C. 
Provoz během zimy 

• 
Po skončení práce je třeba rypadlo vyčistit (strana 80); zejména je třeba dbát na pásy, přední nástavby a 
pístní tyče hydraulických válců. Pokud se rypadlo čistí proudem vody, je třeba jej poté odstavit do suchého 
a dobře větraného prostoru chráněného před mrazem. 
• 
Příp. je třeba rypadlo odstavit na prkna nebo rohože, aby se zabránilo přimrznutí k podlaze. 
• 
Před uvedením do provozu zkontrolujte, jestli není na pístních tyčích hydraulických válců led, mohl by poškodit 
těsnění. Dále je třeba zkontrolovat, jestli pásy nepřimrzly k podkladu, pokud ano, nesmí se rypadlo 
uvádět do provozu. 
Pozor při nastupování a vystupování, pásy mohou být kluzké.